Kategorie
HOMEOchrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov


I. Základné ustanovenia
1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Inline Centrum s.r.o. IČ 03219801 so sídlom: Chválkovice 672, Olomouc, 77900 Česká republika (ďalej len: „správca“).
2. Kontaktné údaje správcu sú:
adresa: Chválkovice 672, Olomouc, 77900 Česká republika
email:   info@inline-centrum.cz
telefón: +420 725 544 060
3. Kontaktná osoba pre všetky otázky alebo pripomienky ku spracovaniu Vašich osobných údajov: 
Vojtěch Bartoněk
e-mail: info@inline-centrum.cz
tel: +420 776 562 470
4. Osobnými údajmi sa rozumie všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
5. Správca nemenoval poverencu pre ochranu osobných údajov.
 
II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov
1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 
III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných zdelení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných zdelení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke zbožia alebo služby.
2. Účelom spracovania osobných údajov je
vyriadenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vyriadenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu plniť,
zasielanie obchodných zdelení a plnenie ďaľších marketingových aktivít.
3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.
 
IV. Doba uchovávania údajov
1. Správca uchováva osobné údaje
po dobu nutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, dokedy je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.
 
V. Príjemci osobných údajov (subdodávatelia správcu)
1. Príjemci osobných údajov sú osoby
podieľajúce sa na dodaní zbožia / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu a ďaľšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúci marketingové služby.
2. Správca nemá v úmysle poskytovať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemci osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.
 
VI. Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I bod 3 týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
 
VII. Podmienky zabezpečenie osobných údajov
1. Správca prehlašuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu datových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 
VIII. Záverečné ustanovenia
1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.
 
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Zľavy a akcie e-mailom
Aktuálne zľavy a akcie do vašej schránky (nebojte sa, neposielame maily každý deň)
Užívateľský panel
Prihlasovacie meno
Heslo