Kategorie
HOMEObchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné obchodné a reklamačné podmienky pre E-shop spoločnosti Inline Centrum s.r.o. 

(podrobné „Všeobecné obchodné podmienky pre predaj zbožia v elektronickom obchode spoločnosti Inline Centrum s.r.o.“ sú uvedené nižšie.)

 • Nasledujúce obchodné podmienky sa týkajú len maloodberateľov  konečných spotrebiteľov, ktorí nie sú registrovaní ako naši veľkoodberatelia. Veľkoobchodní predajcovia sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú špecifikované priamo pre veľkoobchodnú spoluprácu.
 • Zbožie, ktoré nakúpite na našom e-shope môžete zaplatiť kartou, v hotovosti v našich predajniach alebo dobierkou - pokiaľ je táto služba pre dané teritórium k dispozícii.

 • Zbožie rozosielame doručovateľskou službou priamo na adresu, ktorá je uvedená na objednávke a to v lehote, ktorá je u zbožia uvedená. Na tejto adrese je nutná prítomnosť osoby, ktorá zásielku prevezme, v prípade dobierky uhradí. Kurýr obvykle doručuje balíky na základe telefonickej dohody s objednávajúcim. Preto je nutné uvádzať do objednávok váš telefonický kontakt.

 • Osobný odber je možný na miestach uvedených v kontaktoch alebo na miestach zjednaných s dopravcom.

 • Do 14 dní od obdržania zbožia má zákazník nárok na jeho vrátenie (zbožie však nesmie byť použíté - napr. opotrebované kolieska na kol. korculiach  …). V prípade objednania nevhodnej veľkosti je možná výmena. Pokiaľ máme zbožie skladom, bude Vám požadovaná veľkosť zaslaná na dobierku, kde budeme účtovať len dopravné, ale až po obdržaní pôvodne zaslaného zbožia. 

 • Na zakoupené zbožie je poskytovaná záruka v dĺžke 2 roky. Pokiaľ nie je v popise u daného produktu uvedené inak. Po túto dobu je možné zbožie reklamovať u predajcu odkiaľ bolo zbožie expedované a kde bol vystavený dodací list, faktúra - daňový doklad. 

 • Odtiene farieb výrobku zobrazených na Vašej obrazovke nemusia vždy presne odpovedať skutočnosti. 

 


 

Rýchly prehľad nákladov na dopravu:

Predaj zbožia s dodaním do Českej a Slovenskej republiky:

 

 • platba kartou - platby sú uskutočňované cez platobnú bránu GoPay, na ktorú bude kupujúci presmerovaný v priebehu platby;

 • platba na dobierku – platbu kupujúci prevedie pri prevzatí zbožia od dopravcu a hradí ju priamo dopravcovi;

 • platba v hotovosti v českých korunách alebo kartou v predajniach a požičovňiach predávajúceho. 

Cena dopravy po ČR a SR je uvedená vždy v košíku a môže byť rozdielna podľa zvoleného dopravcu, vybraného zbožia a typu dopravy.

Predaj zbožia s dodaním do Belgicka, Bulharska, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Holandska, Írska, Talianska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovinska a Veľkej Británie.

 

 • Predávajúci akceptuje len platbu platobnou kartou, ktorú je možné previesť buď v českých korunách, alebo v eurách. Platby sú uskutočňované cez bezpečný bankový portál GoPay, na ktorý bude kupujúci presmerovaný v priebehu platby. Ceny dopravného a balného sú uvedené v nižšie pripojenej tabuľke.

 

 

cena za balík do 30 kg

 

 

Platba v CZK

Platba v EUR

 

 

BELGIUM

325

13

 

 

BULGARIA

325

13

 

 

DENMARK

325

13

 

 

ESTONIA

325

13

 

 

FINLAND

325

13

 

 

FRANCE (CONTINENTAL)

325

13

 

 

NETHERLANDS

325

13

 

 

IRELAND

325

13

 

 

ITALY

325

13

 

 

LITHUANIA

325

13

 

 

LATVIA

325

13

 

 

HUNGARY

325

13

 

 

AUSTRIA

325

13

 

 

ROMANIA

325

13

 

 

SLOVENIA

325

13

 

 

GREAT BRITAIN

325

13

 

 

POLAND

325

13

 

 

GERMANY

325

13

 

 

 

 


 

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj zbožia v elektronickom obchode spoločnosti Inline Centrum s.r.o

1. Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj zbožia v elektronickom obchode spoločnosti Inline Centrum s.r.o. upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou  Inline Centrum s.r.o., so sídlom Olomouc, Chválkovice 672, PSČ 77900, IČ: 03219801, spisová značka: C 59476 vedená u Krajského súdu v Ostrave ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ a „e-shop“) a kupujúcim pri dodávkach zbožia predávajúcim kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy (ďalej len  „VOP“). Kupujúcim je buď spotrebiteľ, teda človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho ovolania uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „spotrebiteľ“), alebo iná osoba, teda napr. osoba, ktorá jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Za podnikanie sa považuje každá osoba, ktorá nakupuje zbožie v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania alebo ktorá v rámci nákupu uvedie svoje identifikačné číslo.

1.2 Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP sa riadia zákonmi platnými na území Českej republiky, najviac zákonom č. 89/2012, občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), a ak je kupujúcim spotrebiteľ, tiež zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.3 Všetky spory vzniknué na základe kúpnej zmluvy budú riešené podľa práva Českej republiky u súdu Českej republiky. Týmto ustanovením nie sú dotknuté prípady, kedy kogentné právne predpisy upravujúce ochranu spotrebiteľa stanovia inak. 

1.4 Kupujúci je na tieto VOP upozornený pred prevedením objednávky a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil s týmito VOP, že im rozumie a že s nimi bez výhrad súhlasí. 

2. Kúpna zmluva

2.1 Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponuky zbožia v e-shope. Kúpna zmlua je uzatvorená v momente, kedy predávajúci obdrží objednávku kupujúceho. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamžikom prevzatia a zaplatenia vecí. Prevzatím vecí sa rozumie ich prevzatie od predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu. 

2.2 Prijatie objednávky predávajúci nepredlene potvrdí kupujúcemu prostredníctvom e-mailu, ktorý v textovej podobe obsahuje tiež znenie uzatvorenej kúpnej zmluvy a odkaz na tieto VOP. 

2.3 Uzatvorenú zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len dohodou strán, ak nie je zákonom alebo týmito VOP stanovené inak. Kupujúci má okrem zákonom stanovených dôvodov právo od uzavrenia zmluvy bez uvedenia dôvodu a akýchkoľvek sankcií odstúpiť najneskôr do 2 hodín po odoslaní objednávky, a to prostredníctvom e-mailu odoslaného na adresu info@inline-centrum.cz, prípadne telefonicky v tej istej lehote kontaktovaním asistenta predaja, jeho kontaktné údaje sú uvedené v e-shope. 

2.4 Zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku; tým nie je dotknutá možnosť uzatvoriť zmluvu aj v inom, pre obidve strany zrozumiteľnom jazyku.

2.5 Uzatvorená kúpna zmluva je elektronicky archivovaná predávajúcim a nie je prístupná tretím osobám. 

2.6 Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku, ktoré kupujúcemu v súvislosti s objednávknou vzniknú, sú závislé na kupujúcim používanom tarife komunikačných služieb.

3. Ceny

3.1 Všetky ceny uvedené v e-shope predstavujú aktuálne a platné a konečné ceny v dobe objednávky, vrátane všetkých daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci zaplatiť, s výnimkou zjavných chýb. Predchádzajúcou vetou nie sú dotknuté náklady súvisiace s dopravou zbožia. 

3.2 Predávajúci predá kupujúcemu faktúru - daňový doklad, ktorý slúži ako záručný list. 

4. Objednávky zbožia

4.1 Zbožie je možné objednať týmito spôsobmi:

(I) prostredníctvom e-shopu;

(II) osobne v prevádzkárni predávajúceho;

(III) telefonicky;

(IV) elektronickou poštou na adrese info@inline-centrum.cz

4.2 Informácie o jednotlivých technických krokoch pri objednávke v e-shope sú zrejmé z procesu objednávania zbožia v e-shope a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku už skontrolovať, zmeniť alebo prípadne opraviť. 

5. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

5.1 Ak bola zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (distančne), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia zbožia. Lehota pre odstúpenie uvedená v tomto bode sa považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Spotrebiteľ môže pre odstúpenie využiť tiež vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, jeho vzor je dostupný na internetových stránkach predávajúceho  (nižšie pod týmto dokumentom).

5.2 Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo poskytne predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia zmluvy, zbožie, ktoré od neho obdržal. Táto lehota sa považuje za zachovalú, pokiaľ spotrebiteľ v jej priebehu žbožie odošle predávajúcemu. Spotrebiteľ nesie priame náklady spojené s vrátením zbožia. Oznámenie o odstúpení od zmluvy a vrátené zbožie zasielajte na adresu: OC DBK - Inline Centrum s.r.o. , Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, Česká republika.

5.3 Predávajúci vráti spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu peňažné prostriedky najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak neurčí spotrebiteľ výslovne inak, vráti predávajúci spotrebiteľovi peňažné prostriedky prevodom na účet spotrebiteľa. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ poskytne alebo prekáže, že zbožie predávajúcemu odoslal. 

5.4 Spotrebiteľ odpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty zbožia, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto zbožím inak, než je nutné k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami zbožia, vrátane jeho funkčnosti.

5.5 Ustanovenie vyššie uvedených bodov tohoto článku 5 neplatí pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom.

6. Platobné a dodacie podmienky

6.1 Zbožie je kupujúcemu zaslané prostredníctvom prepravnej služby behom 2-3 pracovných dní na adresu uvedenú v objednávke (ďalej len „dodacia adresa“). Prepravná služba doročuje zbožie na dodaciu adresu spravidla na základade predchádzajúcej telefonickej dohody s kupujúcim. Na dodacej adrese je nutná prítomnosť osoby, ktorá zásielku prevezme, alebo v prípade dobierky uhradí. Ak zbožie nebude v lehote uvedenej v tomto bode kupujúcim dodané z dôvodu na strane predávajúceho, aj keď kupujúci splnil všetky svoje povinnosti zo zmluvy (napr. platba predom), môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

6.2 Predávajúci dodáva zbožie do ČR a na Slovensko za nasledujúcich podmienok:

6.2.1 Predávajúci zasiela zbožie prostredníctvom už zvolenej prepravnej služby.

6.2.2 Predávajúci akceptuje následné platobné podmienky:

 • platba kartou – poštovné a balné podľa aktuálnej ceny uvedené pri objednávaní zbožia. Platby sú prevádzané cez bezpečný bankový portál GoPay, na ktorý bude kupujúci presmerovaný v priebehu platby;
 • platba na dobierku – poštovné, balné a doberačné podľa aktuálnej ceny uvedenej pri objednávaní zbožia.
 • platba v hotovosti v českých korunách alebo kartou v predajniach a požičovniach predávajúceho. Zoznam predajní a požičovní na internetových stránkach predávajúceho.

 

V prípade nákupu rozmernejšieho zbožia je možné cenu dopravy upraviť vždy po dohode s kupujúcim a to maximálne na skutočnú cenu dopravy podľa cenníka dopravcu. 

6.3 Predávajúci dodáva zbožie do Belgicka,  Bulharska, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Holandska, Írska, Talianska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovinska a Velkej Británie prostredníctvom už zvolenej prepravnej služby za nasledujúcich podmienok:

6.3.1 Predávajúci akceptuje len platbu platobnou kartou, ktorú je možné previesť buď v českých korunách, alebo v eurách. Platby sú prevádzané cez bezpečný bankový portál GoPay, na ktorý bude kupujúci presmerovaný v priebehu platby. Ceny dopravného a balného sú uvedené v nižšie pripojenej tabuľke.

 

cena za balík do 30 kg

 

 

Platba v CZK

Platba v EUR

 

BELGIUM

325

13

 

BULGARIA

325

13

 

DENMARK

325

13

 

ESTONIA

325

13

 

FINLAND

325

13

 

FRANCE (CONTINENTAL)

325

13

 

NETHERLANDS

325

13

 

IRELAND

325

13

 

ITALY

325

13

 

LITHUANIA

325

13

 

LATVIA

325

13

 

HUNGARY

325

13

 

AUSTRIA

325

13

 

ROMANIA

325

13

 

SLOVENIA

325

13

 

GREAT BRITAIN

325

13

 

POLAND

325

13

 

GERMANY

325

13

 

V prípade nákupu rozmernejšieho zbožia je možné ceny dopravy upraviť vždy po dohode s kupujúcim a to maximálne na skutočnú cenu dopravy podľa cenníka dopravcu.

 7. Práva spotrebiteľa zo zlého plnenia

7.1 Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v dobe, kedy vec prevzal:

(I) má vec vlastnosti, ktoré si strany ujednali, a ak chýba ujednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré spotrebiteľ očakával s ohľadom na povahu zbožia a na základe reklamy imi prevádzanej;

(II) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa;

(III) vec odpovedá akosti alebo prevedením zmluvného vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy;

(IV) je vec v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, a

(V) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 

Ak spotrebiteľ zistí poškodenie zbožia alebo rozdiel medzi faktúrou (záručným listom) a dodaným zbožím, predávajúci doporučuje spotrebiteľovi, aby ho bezodkladne kontaktoval za účelom odstránenia takýchto vád. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia zbožia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

7.2 Ak vec nemá vlastnosti uvedené v bode 7.1 má spotrebiteľ nasledujúce práva:

(I) právo na dodanie novej veci, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, resp. výmenu súčasti veci, ak sa vada týka len súčasti veci;

(II) právo na odstúpenie od zmluvy, ak nie je možné dodanie novej veci alebo výmena súčasti;

(III) právo na bezplatné odstránenie vady (opravu), pokiaľ je vzhľadom k povahe vady postup podľa bodu  (i) a (ii) neúmerný, predovšetkým ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu;

(IV) právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti alebo na odstúpenie od zmluvy aj v prípade odstraniteľnej vady, ak nie je možné vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád;

(V) právo na primeranú zľavu v prípade, že spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci, na výmenu súčasti alebo opravu veci. Spotrebiteľ môže požadovať primeranú zľavu tiež vtedy, pokiaľ predávajúci nemôže novú vec bez vád dodať, vymeniť jej súčasť lebo vec opraviť, a v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, resp. v situácii, kedy by zjednanie nápravy pôsobilo spotrebiteľovi značné obtiaže. Primeranú zľavu z ceny musí spotrebiteľ uplastniť miesto práva na výmenu a vád vecí predávaných za nižšiu cenu alebo vecí použitých.

Práva z vadného plnenia spotrebiteľa nenáleží, pokiaľ spotrebiteľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ spotrebiteľ vadu sám spôsobil. 

7.3 Spotrebiteľ je oprávnený uplatnť právo z vady, ktorá sa u zbožia vyskytne v dobe dvaciatich štyroch mesiacov od prevzatia zbožia; to však neplatí:

(I) u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, na ktorú bola nižšia cena ujednaná;

(II) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;

(III) u použitej veci na vadu odpovedajúcej miere používaním alebo opotrebením, ktorú vec mala pri prezatí spotrebiteľom, alebo

(IV) ak to vyplýva z povahy veci.

7.4 Vady se uplatňujú v ktorejkoľvek prevozovni predávajúceho, v ktorej jej prijatie reklamácie je možné s ohľadom na sortiment predávaného zbožia alebo poskytovaných služieb, prípadne tiež v sídle predávajúceho. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vyriadenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Predávajúci je ďalej povinný poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vyriadenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe ich trvania, prípadne písomne písaným odôvodnením zamietnutej reklamácie. Doporučená adresa pre uplatnenie vád je:

Inline Centrum s.r.o.

OC DBK

Budějovická 1667/64,

140 00 Praha 4

Česká republika

alebo e-mailová adresa: info@inline-centrum.cz

Ak je však na faktúre (záručnom liste) uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližším, uplatní spotrebiteľ právo na opravu u toho, kto je určený k prevedeniu opravy. Osoba takto určená k oprave prevedie opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri kúpe veci.

7.5 Voľbu spôsobu vyriadenia reklamácie prevádza spotrebiteľ. Ak spotrebiteľ spôsob vyriadenia nezvolí najneskôr do 3 dní od uplatnenia reklamácie, zvolí ho predávajúci. 

7.6 Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku alebo služby potrebnej k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vád musí byť vyriadená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Marné uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Táto lehota nebeží, pokiaľ spotrebiteľ nedodal predávajúcemu všetky podklady a dokumenty potrebné k vyriadeniu reklamácie. 

7.7 Pri dodaní novej veci vráti spotrebiteľ predávajúcemu na náklady predávajúceho vec pôvodne dodanú. 

7.8 V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na úhradu vrátane vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením nároku z vád, výšku účelne vynaložených nákladov je spotrebiteľ predávajúcemu povinný prekázať.

7.9 Ustanoveními vyššie uvedených bodov tohoto článku 7 sa neriadia práva kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. Práva z vadného plnenia náležiace kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadia občianskym zákonníkom.

 8. Bezpečnosť  a ochrana osobných údajov

8.1 Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú využité výhradne za účelom splnenia predmetu zmluvy, t.j. dodania zbožia a prevedenia nezbytných účtovných operácií (vyhotovenie daňového dokladu, identifikácia platby kupujúceho uskutočneného bankovým prevodom) a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe s výnimkou prípadov nezbytných pre splnenie predmetu zmluvy (napr. pokiaľ bude nutné poskytnúť niektoré údaje dopravcovi v súvislosti s dopravou zbožia). Všetky údaje dobrovoľlne poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky sú uchované v súlade s platnými právnym predpismi, teda zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

8.2 Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním jeho osobných údajov pre účely splnenia predmetu zmluvy predávajúcim. Na žiadosť kuujúceho predávajúci údaje o kupujúcom, s výnimkou údajou slúžiacich k účtovnej a daňovej evidencii, ktorú predávajúci zo zákona vedie, vymaže z databázy zákazníkov.

9. Závěrečné ustanovenie

9.1 Platné a účinné VOP sú verejne dostupné na internetových stránkach predávajúceho a  jeho predajniach, a je zaistená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

9.2 Nákupom zbožia kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných zdelení predávajúceho; právo kupujúceho tento súhlas kedykoľvek odvolať zostáva nedotknuté.

9.3 Predávajúci a kupujúci sa zaväzujú usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov. V prípade sťažností sa spotrebiteľ môže obrátiť na službu VašeStížnosti.cz na webovej stránke www.vasestiznosti.cz za podmienok tam uvedených. So svojimi sťažnosťami sa kupujúci môžu obrátiť tiež na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.

9.4 Tieto VOP sú platné a účinné od 1. 1. 2015 a platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky.

 

V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť taktiež platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

Formulár pre odstúpenie od zmluvy:

(vyplnený formulár zašlite na adresu firmy: Inline Centrum s.r.o., OC DBK Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, Česká republika, spoločne s navráteným zbožím, alebo mailom na adresu: info@inline-centrum.cz )

 

meno a priezvisko kupujúceho (spotrebiteľa): ...................................................................................................

adresa kupujúceho (spotrebiteľa): .................................................................................................................

e-mail kupujúceho (spotrebiteľa): .................................................................................................................

oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe zbožia číslo faktúry: .............................................................

presný názov zbožia:....................................................................................................................................

zakúpené u firmy Inline Centrum s.r.o., Chválkovice 672, 772 00 Olomouc, Česká republika.

e-mail: info@inline-centrum.cz

dátum objednania zbožia: ..............................................  dátum obdržania zbožia: ..............................................

podpis kupujúceho (spotrebiteľa):...................................................................................................................

dátum odstúpenia od zmluvy: ....................................................................................................................

 

 

Zľavy a akcie e-mailom
Aktuálne zľavy a akcie do vašej schránky (nebojte sa, neposielame maily každý deň)
Užívateľský panel
Prihlasovacie meno
Heslo