Kategorie
HOMEVýměna, vrácení, reklamace

Výměna, vrácení, reklamace

Výměna a vrácení

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (distančně), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Kdy lze zboží vrátit:

  • Zboží odpovídá stavu, v jakém bylo kupujícím převzato
  • Zboží není zničené, opotřebované nebo jinak znehodnocené

Jak vyměnit/vrátit zboží:

1. Vyplňte Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
2. Vložte zboží do původního balení spolu s vyplněným formulářem a fakturou
3. Zboží důkladně zabalte tak, aby nedošlo k poškození zboží a originálního obalu. Zásilku pečlivě zalepte, aby nedošlo k poškození nebo otevření při přepravě.
4. Zašlete na adresu:   

Inline Centrum
OC DBK
Budějovická 1667/64
140 00  Praha 4
Česká republika

5. Nebo se můžete zastavit osobně na našich prodejnách.


Jak zaslat reklamaci

1. Vyplňte Reklamační protokol
2. Vložte zboží do balení spolu s fakturou
3. Pečlivě zalepte, aby nedošlo k poškození nebo otevření při přepravě
4. Zašlete na adresu:   

Inline Centrum s.r.o.
OC DBK
Budějovická 1667/64
140 00  Praha 4
Česká republika


5. Nebo se můžete zastavit osobně na našich prodejnách

 


Výňatek z obchodních podmínek

5. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

5.1 Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (distančně), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení uvedená v tomto bodu se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Spotřebitel může pro odstoupení využít také vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož vzor je dostupný na internetových stránkách prodávajícího (níže pod tím to dokumentem).

5.2 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu zboží odešle prodávajícímu. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Oznámení o odstoupení od smlouvy a vracené zboží zasílejte na adresu: OC DBK - Inline Centrum s.r.o. , Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4, Česká republika.

5.3 Prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu peněžní prostředky nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Neurčí-li spotřebitel výslovně jinak, vrátí prodávající spotřebiteli peněžní prostředky převodem na účet spotřebitele. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

5.5 Ustanovení výše uvedených bodů tohoto článku 5 neplatí pro kupujícího, který není spotřebitelem.

6. Platební a dodací podmínky

6.1 Zboží je kupujícímu zasláno prostřednictvím přepravní služby během 2-3 pracovních dnů na adresu uvedenou v objednávce (dále jen „dodací adresa“). Přepravní služba doručuje zboží na dodací adresu zpravidla na základě předchozí telefonické domluvy s kupujícím. Na dodací adrese je nutná přítomnost osoby, která zásilku převezme, nebo v případě dobírky uhradí. Nebude-li zboží ve lhůtě uvedené v tomto bodu kupujícímu dodáno z důvodů na straně prodávajícího, i když kupující splnil všechny své povinnosti ze smlouvy (např. platba předem), může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

6.2 Prodávající dodává zboží do ČR a na Slovensko za následujících podmínek:

6.2.1 Prodávající zasílá zboží prostřednictvím jím zvolené přepravní služby.

6.2.2 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • platba kartou – poštovné a balné dle aktuální ceny uvedené při objednávání zboží. Platby jsou prováděny přes bezpečný bankovní portál GoPay, na který bude kupující přesměrován v průběhu platby;
  • platba na dobírku – poštovné, balné a doběrečné dle aktuální ceny uvedené při objednávání zboží. 
  • platba hotově v českých korunách nebo kartou v prodejnách a půjčovnách prodávajícího. Seznam prodejen a půjčoven je uveden na internetových stránkách prodávajícího.

V případě nákupu rozměrnějšího zboží je možné cenu dopravy upravit vždy po dohodě s kupujícím a to maximálně na skutečnou cenu dopravy dle ceníku dopravce.

6.3 Prodávající dodává zboží do Belgie, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Holandska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska a Slovinska prostřednictvím jím zvolené přepravní služby za následujících podmínek:

6.3.1 Prodávající akceptuje pouze platbu platební kartou, kterou je možno provést buď v českých korunách, nebo v eurech. Platby jsou prováděny přes bezpečný bankovní portál GoPay, na který bude kupující přesměrován v průběhu platby. Ceny dopravného a balného jsou uvedeny v košíku před objednáním zboží.

7. Práva spotřebitele z vadného plnění

V případě nákupu rozměrnějšího zboží je možné cenu dopravy upravit vždy po dohodě s kupujícím a to maximálně na skutečnou cenu dopravy dle ceníku dopravce.

7.1 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal:

(I) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

(II) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

(III) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

(IV) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

(V) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Jestliže spotřebitel zjistí poškození zboží nebo rozdíl mezi fakturou (záručním listem) a dodaným zbožím, prodávající doporučuje spotřebiteli, aby jej bezodkladně kontaktoval za účelem odstranění takových vad. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7.2 Nemá-li věc vlastnosti uvedené v bodu 7.1 má spotřebitel následující práva:

(I) právo na dodání nové věci, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, resp. výměnu součásti věci, týká-li se vada jen součásti věci;

(II) právo na odstoupení od smlouvy, není-li možné dodání nové věci nebo výměna součásti;

(III) právo na bezplatné odstranění vady (opravu), pokud je vzhledem k povaze vady postup podle bodů (i) a (ii) neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu;

(IV) právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti nebo na odstoupení od smlouvy i v případě odstranitelné vady, není-li možné věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;

(V) právo na přiměřenou slevu v případě, že spotřebitel neodstoupí od smlouvy či neuplatní právo na dodání nové věci, na výměnu součásti nebo opravu věci. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu také tehdy, pokud prodávající nemůže novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást či věc opravit, a v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, resp. v situaci, kdy by zjednání nápravy působilo spotřebiteli značné obtíže. Přiměřenou slevu z ceny musí spotřebitel uplatnit místo práva na výměnu věci u vad věcí prodávaných za nižší cenu nebo věcí použitých.

Práva z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

7.3 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se u zboží vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží; to však neplatí:

(I) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

(II) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

(III) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí spotřebitelem; nebo

(IV) vyplývá-li to z povahy věci.

7.4 Vady se uplatňují v kterékoli provozovně prodávajícího, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně též v sídle prodávajícího. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající je dále povinen poskytnout spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Doporučená adresa pro uplatnění vad je:

Inline Centrum s.r.o.

OC DBK

Budějovická 1667/64,

140 00  Praha 4

Česká republika

nebo e-mailová adresa: info@inline-centrum.cz

Je-li však na faktuře (záručním listu) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a spotřebitelem při koupi věci.

7.5 Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí spotřebitel. Jestliže spotřebitel způsob vyřízení nezvolí nejpozději do 3 dnů od uplatnění reklamace, zvolí jej prodávající.

7.6 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů od řádného uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Tato lhůta neběží, pokud spotřebitel nedodal prodávajícímu veškeré poklady a dokumenty potřebné k vyřízení reklamace.

7.7 Při dodání nové věci vrátí spotřebitel prodávajícímu na náklady prodávajícího věc původně dodanou.

7.8 V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním nároků z vad; výši účelně vynaložených nákladů je spotřebitel prodávajícímu povinen prokázat

7.9 Ustanoveními výše uvedených bodů tohoto článku 7 se neřídí práva kupujícího, který není spotřebitelem. Práva z vadného plnění náležející kupujícímu, který není spotřebitelem, se řídí občanským zákoníkem.

Zľavy a akcie e-mailom
Aktuálne zľavy a akcie do vašej schránky (nebojte sa, neposielame maily každý deň)
Užívateľský panel
Prihlasovacie meno
Heslo